Privatumo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “PLASTMĖ”, 234937220 rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip
apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB “PLASTMĖ”, 234937220 naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, telefono numeris ir el.pašto adresas., kitą kontaktinę ir mokėjimų informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos


UAB “PLASTMĖ”, 234937220 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “PLASTMĖ”, 234937220 Valdomas elektronines sistemas. UAB “PLASTMĖ”, 234937220 nenaudoja Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB “PLASTMĖ”, 234937220 naudotų jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs visuomet turėtumėte galimybę atsisakyti.

UAB “PLASTMĖ”, 234937220 vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
4. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis UAB “PLASTMĖ”, 234937220 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

1. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
2. Apdoroti Jūsų užklausas;
3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
3. UAB “PLASTMĖ”, 234937220, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu;
4. UAB “PLASTMĖ”, 234937220 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu;

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB “PLASTMĖ”, 234937220 gali pakeisti šią Privatumo politiką
be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018-05-21.